top of page
Η Ιστορία μας

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

H commonspace είναι μια συνεργατική - διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού που λειτουργεί από το 2012 ως δίκτυο συνεργατών, το 2015 απέκτησε τη μορφή της ΚΟΙΝΣΕΠ με το όνομα CPD Creating Spaces και πλέον είναι Συνεταιρισμός Εργαζομένων. Τα μέλη και η ευρεία γκάμα συνεργατών της commonspace αποτελούν ένα δίκτυο ειδικών και επιστημόνων που ασχολούνται με τον σχεδιασμό της πόλης και του χώρου μέσα από μια πληθώρα αντικειμένων και ειδικοτήτων, συνδυάζοντας ερευνητική δουλειά με πλούσιο μελετητικό έργο.

Στα χρόνια που δραστηριοποιείται έχει συνεργαστεί με Δήμους, Περιφέρειες και κρατικούς φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά και κοινωφελή ιδρύματα, ΜΚΟ και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Έχει υλοποιήσει σειρά σημαντικών δημόσιων, ιδιωτικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων. Παράλληλα, έχει διαρκή επιστημονική συμβολή αλλά και εθελοντική δράση για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην υπεράσπιση του δημόσιου χώρου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η commonspace έχει δομήσει ειδική μεθοδολογία σχετική με το Συμμετοχικό Σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και επιδιώκει την καθιέρωση του αντικειμένου και την εφαρμογή του σε διαφορετικές κλίμακες. Η δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου και κοινωνικής καινοτομίας αποτελούν βασικούς σκοπούς της.

Νέο όνομα αλλά ίδιες αξίες, στόχοι και όραμα. Συνεργατική λειτουργία, διεπιστημονική προσέγγιση, οριζόντια οργάνωση, συλλογική διοίκηση, κοινωνικά χρήσιμα έργα.

Όραμα

ΟΡΑΜΑ

commonspace γιατί σχεδιάζουμε και μελετάμε θέματα διαμοιραζόμενου, κοινού δημόσιου χώρου ανάμεσα στον άνθρωπο, τις υποδομές και το περιβάλλον. Γιατί αντιλαμβανόμαστε το σχεδιασμό και τη λειτουργία του δημόσιου χώρου ως «κοινό» πεδίο στο οποίο είμαστε ενεργοί και ενεργές.

commonspace γιατί στο επίκεντρο του οράματός μας βρίσκεται η κοινότητα και ο χώρος ως μια σύνθετη και με πολλές διαστάσεις έννοια. Γιατί αντιλαμβανόμαστε το χώρο όχι μόνο ως αποδέκτη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αλλά ως μια ενότητα η οποία μεταβάλλεται από και μαζί με φυσικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς παράγοντες και εμπεριέχει δραστηριότητες και πρακτικές των ανθρώπων. Οι προκλήσεις της σημερινής εποχής έχουν πάνω από όλα χωρική διάσταση.

commonspace  γιατί η συνεργατική λειτουργία και η συλλογική διοίκηση είναι θεμελιακά στοιχεία της συγκρότησής μας και όχι απλή νομική μορφή. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την ισότητα και το διάλογο ως αναγκαία για τη δουλειά και τη ζωή μας. Γιατί η διεπιστημονικότητα και η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι έννοιες αλληλένδετες με την κοινωνική χρησιμότητα που αποτελεί το κέντρο του οράματος μας για το δημόσιο χώρο.

Προσέγγιση

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η commonspace παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα των χωρικών στρατηγικών, της αρχιτεκτονικής, της κοινωνικής έρευνας, του αστικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού και του συμμετοχικού σχεδιασμού μέσω καινοτόμων εργαλείων και διαδικασιών. Επιδιώκει να αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των πολιτών, των κοινωνικών θεσμών και των δημόσιων αρχών, έναν κόμβο ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και εφαρμοσμένων πρακτικών μεταξύ πολιτών, εμπειρογνωμόνων και φορέων λήψης αποφάσεων.

Για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται σε μια σειρά αρχών, εργαλείων και μεθοδολογιών.

  • Καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογίες. Αξιοποίηση των πιο σύγχρονων διεθνών τάσεων και καλών πρακτικών, που βασίζονται στη διαρκή επισκόπηση των παγκόσμιων εξελίξεων και τη διεθνή εμπειρία των μελών και των συνεργατών μας.

  • Σύγχρονες τεχνολογίες, μοντέλα και προγράμματα. Βαθιά γνώση και συνδυαστική χρήση πολλαπλών εργαλείων, εφαρμογών και λογισμικού που περιλαμβάνουν 2d & 3d σχεδιασμό, GIS και web-GIS, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων, ψηφιακές αφηγήσεις, storymaps, μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας (BIM) κ.α.

  • Επιστημονική γνώση και έρευνα. Διαρκής εποπτεία της τρέχουσας επιστημονικής συζήτησης και έρευνας σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων με ανακοινώσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχές σε ερευνητικά και διαρκή επικοινωνία με τον ακαδημαϊκό χώρο.

  • Κατανόηση του θεσμικού πλαισίου. Αναλυτική γνώση και μεθοδική παρακολούθηση των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, το δομημένο περιβάλλον, τα καθεστώτα προστασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  • Σύνθετα εργαλεία οπτικοποίησης. Αξιοποίηση μιας ευρείας γκάμας προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας, βίντεο και ήχου, παραγωγής χαρτών και οπτικοποίησης δεδομένων. Χρήση drone για αποτυπώσεις και λήψεις. Συνδυασμός της μελετητικής και επιστημονικής δουλειάς με σύγχονες πολυμεσικές εφαρμογές.

  • Εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών. Εμπειρία σε μεγάλο εύρος, είδος και κλίμακα έργων από μικρής κλίμακας ιδιωτικά, μέχρι μεγάλης κλίμακας δημόσια, και από ερευνητικά προγράμματα μέχρι προετοιμασία και συντονισμό ευρωπαϊκών έργων. Ικανότητα διαχείρισης των διαφορετικών απαιτήσεων και δυσκολιών ανάλογα με το έργο.

  • Εστίαση στις κοινωνικές ανάγκες και διαρκής επικοινωνία με τους πολίτες και τις διεκδικήσεις τους. Συνδυασμός του ρόλου του ειδικού και του μελετητή με το ρόλο του ενεργού πολίτη που κατανοεί και αφουγκράζεται τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και των κατοίκων.

  • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των συνεταιριστικών εγχειρημάτων ως βασικές πλευρές της οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης.

  • Συμμετοχικός Σχεδιασμός ως επίκεντρο της προσέγγισής μας. Περιλαμβάνει μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που εμπλέκουν την κοινωνία σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης πολιτικών και έργων.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικά στοιχεία της προσέγγισης της commonspace. Μέσω αυτής της μεθοδολογίας, το όραμα μας καταλήγει στο εύρος υπηρεσιών  που παρέχουμε.

bottom of page